Forvetbet Casino metropol
NL   EN

Overzicht meest gestelde vragen:

 1. Ik ben student en op zoek naar een stage tijdens mijn opleiding

Studenten op zoek naar stage in Vlaanderen of in het buitenland als onderdeel van hun studie: met eventuele erkenning van credits, verwijzen we naar je eigen hogeronderwijsinstelling.

 1. Welke afstuderende studenten komen in aanmerking voor een dergelijke stage na de studie (met een Erasmus+beurs)?

Alle afstuderende studenten van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen die afstuderen in een opleiding en een Bachelor-, een Master- of een PhD-diploma (zullen) behalen, komen in aanmerking. Afstuderende studenten van de Hogere Zeevaartschool en UCLL dienen zich te wenden tot hun eigen hogeronderwijsinstelling.

 1. ​Kan ik na mijn postgraduaat een stage na afstuderen doen?

De stage moet volgen op een bachelor of masteropleiding (of bachelor-na-bachelor en master-na-master). Een postgraduaat valt dus buiten beschouwing.

 1. Wanneer is de student afgestudeerd?

De student is afgestudeerd wanneer de examencommissie van de opleiding/faculteit het bericht meedeelt dat het diploma is behaald. Er wordt aan de afstuderende een (voorlopig) getuigschrift bezorgd, waarop een datum vermeld wordt. De vermelde datum is de datum van afstuderen.

 1. Wat is de deadline voor kandidaatstelling voor een Erasmus+beurs ‘stage na de studie’?

Er is geen vaste deadline.
Studenten die als afgestudeerde een dergelijke stage willen doen en zich kandidaat willen stellen voor een Erasmus+ beurs als financiële ondersteuning voor deze stage, moeten zich kandidaatstellen vóór ze afstuderen; m.a.w. als ze nog student zijn (en in hun afstudeerjaar zitten).


Een student die afstudeert begin juli moet zich dus vroeger kandidaat stellen dan een student die afstudeert in september.


Indien een student echt geïnteresseerd is in een dergelijke stage, is het aan te bevelen om zich ‘direct’ kandidaat te stellen, temeer omdat op het moment van kandidaatstelling het niet nodig is dat de student reeds beschikt over een buitenlandse stageplaats.

 1. Is een buitenlandse stage iets voor mij?

Een buitenlandse stage biedt meerwaarde op diverse vlakken, ook na een internationale studieuitwisseling. Zet voor jezelf niettemin op een rijtje wat je van je stage verwacht wat betreft je persoonlijke en professionele ontwikkeling, je interculturele ervaring. Opteer voor een stage die in lijn ligt met je capaciteiten, kennis en loopbaanambities. Het is belangrijk om vóór de aanvang van je stage met de stageplaats de wederzijdse verwachtingen te bespreken. Realistische verwachtingen helpen teleurstellingen te voorkomen.

 1. Mag ik na afstuderen x aantal maanden werken en daarna de Erasmus+ stage voor afgestudeerden doen?

Studentenjobs, vakantiejobs en weekendjobs vormen geen belemmering om een Erasmus+ beurs aan te vragen voor stage na afstuderen.

Indien het een reguliere job op de arbeidsmarkt betreft, dan gelden de volgende regels:

 • Indien je tijdens je opleiding of in de periode tussen afstuderen en aanvang van de stage een reguliere job uitoefent die geen verband houdt met de opleiding mag je een Erasmus+ beurs voor stage na afstuderen aanvragen
 • Indien je tijdens de opleiding of in de periode tussen afstuderen en aanvang van de stage een reguliere job uitoefent die wél verband houdt met de opleiding kan je geen Erasmus+ beurs voor stage na afstuderen aanvragen
 1. Hoe lang duurt het eer ik een geschikte stageplaats vind?

Hiervoor trek je best de nodige tijd uit. Dit kan variëren van enkele dagen, weken tot maanden. Je moet een passende stageplaats vinden, contacten leggen en afspraken maken. Reken daarbij nog de tijd om je stage en buitenlands verblijf voor te bereiden Ook tijdens de hele voorbereidende fase doe je nuttige praktische ervaring op.

Mogelijk kan je ook binnen je faculteit terecht bij de docenten, bij de internationale coördinator of bij de stagecoördinator voor tips en contacten. Ook via databanken en stageplatformen (zoals Reconfirm, Graduateland, Feender, Joe+, …) kan je op zoek gaan naar een internationale stageplaats.

 1. Is het nodig om bij kandidaatstelling reeds te beschikken over een buitenlandse stageplaats?

Nee. Het is wel aan te bevelen om reeds tijdens de laatste maanden van de studie werk te maken van het zoeken (en vinden) van een buitenlandse stageplaats, niet alleen omdat de periode van de stage na de studie volledig in het jaar na afstuderen moet vallen, maar ook omdat het al dan niet toekennen van een Erasmus+beurs gebeurt op het moment dat een volledige stage-overeenkomst (Learning Agreement for Traineeships) ter beschikking gesteld is van Flanders Knowledge Area (opgelet: de student dient ook afgestudeerd te zijn).

 1. Is een deeltijdse stage toegestaan?

​Je kan een deeltijdse stage doen indien de zendende en de ontvangende instelling hierover akkoord gaan en op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen, die in het learning agreement geformuleerd worden, kunnen gerealiseerd worden in het kader van een deeltijdse stage.

 1. Ik ben al op Erasmusuitwisseling geweest tijdens mijn studie, kan ik daarna nog een Erasmus+ beurs voor stage aanvragen?

Ja, maximum 12 maanden met aftrek van het aantal maanden dat je op Erasmusuitwisseling bent geweest binnen de studiecyclus (bachelor, master, PhD) waarin je afstudeert.

Als je dus afstudeert in een Master-opleiding, wordt er niet gekeken naar het aantal maanden dat je al dan niet aan het Erasmus-programma hebt deelgenomen in de Bachelor-opleiding die je gevolgd hebt, maar wel naar het aantal maanden dat je in deze (of een andere) Master-opleiding reeds aan het Erasmus-programma hebt deelgenomen.

 1. ​Kan ik langer op Erasmus+ stage na afstuderen dan het aantal maanden waar ik nog recht op heb?

Nee. De beperking van max. 12 maanden Erasmusmobiliteit per cyclus geldt ook voor de periode dat stage gelopen wordt zonder beurs (zero-grant). Indien je het maximum van 12 maanden hebt bereikt, kan er geen stage meer gedaan worden binnen het Erasmus+ programma, ongeacht of dat mét of zonder beurs is.

Indien je bv. nog recht hebt op 4 maanden stage als afgestudeerde, kan je enkel een contract krijgen voor die 4 maanden. Vanaf de 5de maand heb je geen recht meer op het Erasmus+ statuut.

 1. Is het toegestaan om meerdere afzonderlijke Erasmus+ stages te doen, bij verschillende bedrijven?

Het is mogelijk om meerdere, afzonderlijke, stages te doen zolang het totaal van twaalf maanden niet wordt overschreden voor de cyclus (bachelor/master) waarin je afstudeert. Elke stage moet minimaal twee maanden duren. Hiervoor moeten afzonderlijke beursaanvragen ingediend worden en afzonderlijke overeenkomsten afgesloten worden.

 1. Wie ondertekent de verklaring m.b.t. het aantal reeds genoten Erasmusbeursmaanden?

Deze verklaring wordt ingevuld en ondertekend door de internationale coördinator (= iemand van het centraal bureau internationalisering) van je universiteit of hogeschool. Dit document moet vóór afstuderen opgeladen worden in het online systeem.

 1. Wie ondertekent namens de opleiding, waarin de student afstudeert de stage-overeenkomst (Learning Agreement for Traineeships) voor deze ‘stage na de studie’?

De stage-overeenkomst (Learning Agreement for Traineeships) wordt namens de opleiding waarin de student afstudeert, ondertekend door een docent van de betrokken opleiding of door de internationale coördinator van de opleiding/faculteit of door iemand van het International Relations Office.

 1. ​Wie kent de Erasmus+beurs toe?

  De Erasmus+beurs wordt toegekend door Flanders Knowledge Area (FKA), die namens de Vlaamse universiteiten en hogescholen (die lid zijn van het consortium) deze beurzen beheert. De gediplomeerde aan wie een dergelijke beurs wordt toegekend, ondertekent een beurscontract (dat ook door FKA ondertekend wordt).

 2. Hoeveel bedraagt de Erasmus+beurs?

​De beurzen worden toegekend volgens het ‘eerst komt eerst maalt’ principe, tot het budget uitgeput is. Het beursbedrag varieert naargelang van het land van bestemming. Er zijn 3 beurscategorieën voor 3 landengroepen:

Groep 1 - € 479/ €529* : Denemarken, Finland, Ierland, Ijsland, Liechtenstein, Luxemburg, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zweden,

Groep 2 - € 429/ €479*: Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje

Groep 3 - € 379/ €429*: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovakije, Noord-Macedonië, Kroatië, Servië, Slovenië, Tsjechië, Turkije

*beursstudent of werkstudent erkend door AHOVOKS (Vlaamse Overheid)

Bovenstaande bedragen worden toegekend per volledige stagemaand. Onvolledige maanden worden als volgt berekend: x dagen / beursbedrag per maand.

 1. Ik wil in het land van bestemming eerst 8 weken een taalopleiding doen en dan aansluitend de stage. Kan ik voor die 8 weken taalopleiding, voorafgaand aan de stage, een beurs krijgen?

​Indien je een stage gaat doen in het Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Spaans, Tsjechisch of Zweeds dan moet je een online taaltest afleggen (Europese OLS-tool) en kan je een licentie krijgen voor een online taalcursus (Europese OLS-tool). Er is echter geen mogelijkheid om een financiering toe te kennen voor een andere vorm van taalopleiding, al dan niet voorafgaand aan de feitelijke stageperiode.

 1. Welke landen komen in aanmerking voor een dergelijke stage na de studie (met een Erasmus+beurs)?

  Alle 28 lidstaten van de Europese Unie (behalve België), aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië en Turkije komen in aanmerking als land van bestemming. Deze landen komen niet in aanmerking als de afstuderende er gedomicilieerd is. Andere landen (bv. Australië, China, …) komen niet in aanmerking.

 2. Is het mogelijk om stage te doen in Zwitserland?

Nee. ​Voor een stage in Zwitserland kan je geen beroep doen op het Erasmus+ programma. Zwitserland is wel een partnerland maar geen programmaland. Stages in partnerlanden kunnen niet gefinancierd worden met financiële middelen van het Erasmus+ programma.

 1. Tot wanneer kan een afgestudeerde van een Erasmus+beurs genieten?

  Tot maximaal één jaar na afstuderen (zie hoger: wanneer is de student afgestudeerd?).

 2. Wordt er aan elke afgestudeerde die aan de voorwaarden voldoet een Erasmus+beurs toegekend?

  Mogelijk niet, maar dat is vooraf niet met zekerheid te zeggen.
  Het toekennen van een Erasmus+beurs gebeurt volgens het ‘first come, first served’ principe. Dat betekent dat er op het moment dat de student
  afgestudeerd is én een door alle betrokkenen ondertekende ‘Learning Agreement for Traineeships’ in het online systeem heeft opgeladen, wordt (door VLUHR) nagegaan of er middelen beschikbaar zijn om een Erasmus+beurs toe te kennen.

Aangezien alle afstuderende studenten van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen (behalve van de Hogere Zeevaartschool en UCLL) zich kandidaat kunnen stellen voor een dergelijke Erasmus+beurs, is het onmogelijk om vooraf te weten op welk moment welke afgestudeerden aan de hogervermelde voorwaarden zullen voldoen.

 1. Wat is het nut van een stageovereenkomst? Kan ik zonder op stage gaan?

In de stageovereenkomst worden een aantal afspraken vastgelegd (uurrooster, takenpakket, begeleiding, evaluatie, evt. onkostenvergoeding, …). Een stageovereenkomst biedt een basis om op terug te vallen in geval van problemen. Goede afspraken maken goede vrienden.

 1. Wat als er wijzigingen zijn i.v.m. de stageduur, de stagebegeleider, het takenpakket?

In dat geval moeten er wijzigingen aangebracht worden aan de stageovereenkomst. Je neemt best contact op met de administrator (rachida.chattari@vluhr.be).

 1. Kunnen mijn ouders kinderbijslag blijven ontvangen tijdens mijn buitenlandse stage?

Raadpleeg de website www.kamiel.info voor meer informatie.

 1. Kan ik een extra financiële tussenkomst aanvragen in geval van een functiebeperking?

Ja, afgestudeerden met een functiebeperking kunnen i.h.k.v. hun Erasmus+ stage in aanmerking komen voor een extra financiële tussenkomst. Meer informatie is te verkrijgen bij VLUHR (rachida.chattari@vluhr.be).